Uitvoering sociale wetgeving moeilijker door privacywetgeving

De huidige privacywetgeving staat soms op gespannen voet met de uitvoering van sociale wetgeving. Maak daarom duidelijk welke gegevens werkgevers wel mogen verwerken om hun taken op het gebied van veiligheid- en gezondheidsbeleid goed te kunnen uitvoeren. Dat schrijven VNO-NCW en MKB-Nederland in een brief over de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG).

Werkgevers en werknemers werken samen aan een evenwichtige arbeidsmarkt, met zoveel mogelijk mensen aan het werk, in goede gezondheid.

Socialezekerheidswetgeving zoals de Wet Verbetering Poortwachter en de Participatiewet verplichten werkgevers en werknemers hier ook toe. De Arbowet dwingt werkgevers voor een goed veiligheids- en gezondheidsbeleid te zorgen.Daarnaast moeten werkgevers ook personen met een achterstand op de arbeidsmarkt aan werk helpen (100.000 banen plan). Om uitvoering te kunnen geven aan deze verantwoordelijkheden moeten persoonlijke gegevens worden verwerkt.

Werkgevers en ondersteunende partijen, zoals UWV, arbodiensten en re-integratiebedrijven, moeten relevante gegevens kunnen verwerken – soms bijzondere gegevens zoals de gezondheid – om een veilige gezonde werksituatie te realiseren en om mensen optimaal aan het werk te krijgen of te houden.

Minder ruimte om gegevens te verwerken
De afgelopen jaren heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de ruimte om deze gegevens te verwerken steeds verder vernauwd, bijvoorbeeld via formele besluiten of beleidsregels.
Zie Privacy regelgeving bij zieke werknemers – wat mag (niet)?

Resultaat is bijvoorbeeld dat de werkgever niet meer mag opschrijven hoeveel iemand kan werken, bijvoorbeeld ten behoeve van planning, of mag vragen of iemand nog kan zitten of tillen. Belangrijk argument van AP was dat de genoemde wetgeving vaak niet in een concrete grond voorziet om deze gegevens te kunnen verwerken. Ondernemers komen hierdoor in de knel.

Welke gegevens mogen worden verwerkt?
Door in de UAVG, of bij AmvB concreter te maken welke gegevens ten minste mogen worden verwerkt ten behoeve van uitvoeren van sociale zekerheidswetgeving, veiligheids- en gezondheidsbeleid, komen ondernemers en de doelen van sociale wetgeving niet meer in de knel tussen hun verantwoordelijkheden en de opstelling van de privacytoezichthouder.

Bron: www.salarisnet.nl

Datum: 22-1-2018